วัตถุประสงค์

1. การกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น เพิ่มการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิถีธรรมชาติ

3. สร้างมาตรฐานการจัดการแข่งขันมาราธอนให้อยู่ในระดับสากล (IAAF) และยกระดับให้สนามลำปางเป็นสนามงานวิ่ง มาราธอนอันดับต้น ๆ ของประเทศ

แผนที่

 

ประเภท

กำหนดการ

RACE DAY :: วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

มาราธอน
42.195 กม.            :: ปล่อยตัว 03:00 น. | Cutoff 7 ชั่วโมง

ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม.       :: ปล่อยตัว 04:00 น. | Cutoff 4 ชั่วโมง

มินิมาราธอน 10 กม.             :: ปล่อยตัว 05:30 น. | Cutoff 2 ชั่วโมง

เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 5 กม.   :: ปล่อยตัว 06:00 น. | Cutoff 1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียม

กติกา

คุณสมบัติสมัคร

          1. มีอายุตามกลุ่มแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ โดยถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครติดอยู่ โดยนับปีพุทธศักราชเป็นหลัก

          2. ต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยอันตรายเกี่ยวกับการออกกำลังกาย

 

กติกาของงานซึ่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันต้องยอมรับและปฏิบัติตาม

          1. กติกาของงานสอดคล้องกับกฎหมาย

          2. นอกจากกติกาของงานแล้ว ยังประกอบด้วยกติกาการแข่งขัน และกติกาในการสมัคร

          3. นักวิ่งผู้เข้าร่วมจะถูกปฏิบัติตามข้อควรระวังของผู้จัดงานเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเกิดความปลอดภัย และผู้เข้าร่วมจะทำการวิ่งโดยยอมรับความเสี่ยงของตนเอง และผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบหรือต้องระวางโทษต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ไม่ว่ากรณีฝึกซ้อมหรือระหว่างเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมควรพบแพทย์หรือที่ปรึกษาทางสุขภาพก่อนทำการลงทะเบียน และก่อนวันแข่งขันจริง

          4. ผู้จัดไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจากสิ่งต่อไปนี้:

                (ก) ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ (ผู้จัดจะจัดเตรียมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน)

                (ข) การสูญหายหรือเสียหายของทรัพย์สินส่วนบุคคล

                (ค) การล่าช้าของการแข่งขันที่เกิดจากสิ่งที่ผู้จัดควบคุมไม่ได้

          5. เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยของการจัดงาน ผู้จัดจะจัดให้มีการจัดการและกฎระเบียบที่เหมาะสมในบริเวณจัดการแข่งขัน

          6. ขอให้นักวิ่งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้จัดและกรรมการ มิฉะนั้น อาจถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ร่วมการแข่งขัน

          7. นักวิ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบประกาศต่าง ๆ จากทางผู้จัดทั้งก่อนและระหว่างการแข่งขัน

          8. ภาพ ถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เสียง บทความ สถิติการแข่งขัน เป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัด และอาจถูกนำเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ นิตยสาร เป็นต้น นักกีฬาสามารถนำภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงของตนเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ผู้จัดไม่อนุญาตให้นำภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของงานและการแข่งขันไปใช้ในทาง พาณิชย์

 

กติกาการแข่งขัน

          การแข่งขันถือตามกฎของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (I.A.A.F) และการตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคฯ ถือเป็นเด็ดขาด ผู้จัดไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเข้าวิ่งในสนามแข่งโดยละเมิดกติกา กฎหมาย และคำสั่งต่าง ๆ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ปฏิบัติตาม ผู้จัดอาจไม่อนุญาตให้ร่วมงาน หรือเข้าร่วมแข่งขัน หรือตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

          1. ผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการจำกัด หรือปฏิเสธ การเข้าแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข

          2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำการเริ่มการแข่งขันก่อนเวลาปล่อยตัวที่กำหนดตามประเภทระยะทางที่สมัคร หรือสัญญาณจากผู้จัดการแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

          3 ต้องเข้าบริเวณปล่อยตัวตามกลุ่มเวลาที่คาดว่าจะใช้ตามที่ระบุไว้ตอนสมัคร และระบุเป็นอักษรไว้บนหมายเลขวิ่ง การไม่เข้าบริเวณปล่อยตัวตามโซนอักษรที่กำหนดไว้ถือว่าผิดกติกาการแข่งขัน

          4. ต้องเริ่มวิ่งไปพร้อมกับกลุ่มปล่อยตัว การเริ่มวิ่งจากจุดสตาร์ทหลังปล่อยตัวเกิน 15 นาทีจะถือว่าลงแข่งขันผิดประเภทการแข่งขัน หรือผิดกติกาการแข่งขัน และตัดสิทธิ์แข่งขัน (Disqualify)

          5. ต้องติดหมายเลขวิ่งไว้ให้เห็นได้อย่างชัดเจน ผู้จัดไม่อนุญาตให้นักวิ่งที่ไม่ติดหมายเลขวิ่งผ่านจุดปล่อยตัว และเข้าสู่เส้นชัย

          6. ต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร ริบบิ้น และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) ห้ามใช้ทางลัด

          7. การช่วยเหลือนักวิ่ง สามารถทำได้เฉพาะในบริเวณจุดพักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคอยช่วยเหลือนักวิ่งบนเส้นทางการแข่งขัน

          8. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องออกจากการแข่งขันโดยทันที เมื่อผู้จัดการแข่งขันมีคำสั่งให้ยุติการแข่งขัน

          9. ไม่แต่งกายหรือมีอุปกรณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อนักวิ่งอื่น

          10. ไม่แต่งกายอย่างไม่เหมาะสมอันสร้างความไม่สบายใจแก่นักวิ่งอื่นหรือผู้เข้าชม เช่น ไม่สุภาพ โป๊ แสดงความเห็นทางการเมือง ลบหลู่ศาสนาหรือความเชื่อ โฆษณาสินค้า โฆษณาชวนเชื่อ เป็นต้น

          11. ไม่ใช้อุปกรณ์หรือเสียงที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณปล่อยตัว

          12. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมนำจักรยาน, สเก็ต, รถเข็นเด็ก, รถเข็น, รองเท้าที่ติดลูกล้อ หรือ อุปกรณ์การวิ่งใด ๆ ที่มีลูกล้อ ซึ่งมาจากผู้จัด หรือ พาหนะพยาบาล วิ่งบนเส้นทางแข่งขัน

          13. ไม่กระทำการใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการล่าช้าในการแข่งขัน หรือกีดขวางการเข้าเส้นชัย

          14. หยุดหรือหลีกทางให้ยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฉุกเฉิน

          15. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมเส้นทาง หรือกรรมการจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

          16. นักวิ่งที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วย งานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลตามประกาศภายในเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล

          17. คำตัดสินของผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด ทั้งนี้การโต้แย้งและการอุทธรณ์สำหรับผู้ได้รับรางวัล ต้องกระทำภายใน ๓๐ นาทีนับแต่มีการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการวางเงินมัดจำ 2,500 บาท ก่อนการอุทธรณ์ โดยผู้จัดการแข่งขันจะทำการคืนให้ภายหลังจากการตัดสินเสร็จ

          18. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรับชุดอุปกรณ์สำหรับแข่งขัน (Race Pack) ได้แก่ Bib, เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน ตลอดจนเอกสารและอุปกรณ์อื่นๆ ในวัน เวลาที่ประกาศ หากผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่มารับชุดอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าชุดอุปกรณ์เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการการแข่งขัน ซึ่งสามารถแจกจ่าย นำไปใช้งานต่อ หรือทำลายตามความเหมาะสม

          19. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องทำการรับเหรียญรางวัลทันทีที่เสร็จสิ้นการแข่งขัน

          20. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันใช้บริการฝากของ ผู้จัดการแข่งขันไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความสูญหาย เสียหาย ต่อทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

กติกาการสมัคร

          ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงาน และกติกาการแข่งขัน ทั้งนี้นักวิ่งผู้เข้าร่วมต้องกรอกแบบฟอร์มรับสมัครที่เป็นทางการ หรือผ่านระบบสมัครออนไลน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้จัดงาน และยอมรับเงื่อนไข

          1. ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน

          2. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่สามารถโอนย้ายสิทธิ์ ในการเข้าร่วมได้

          3. ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร

          4. ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน

          5. คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้ ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น

          6. ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง

          7. เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายคน

          8. นักวิ่งที่ใช้หมายเลขแข่งขันของผู้อื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นถ้าผู้ สมัครที่มอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมแข่งขันแทน

          9. การมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนรับหมายเลข วิ่งและอุปกรณ์แทน จะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตของผู้สมัครที่ออกโดยหน่วย งานราชการพร้อมรับรองสำเนา ซึ่งมีหมายเลขตามที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

          10. ไม่มีการลงทะเบียนรับหมายเลขวิ่งและอุปกรณ์ในวันแข่งขัน

          11. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ ผู้จัดการแข่งขันจะไม่มีการชดเชยค่าเสียหาย หรือรับผิดชอบใด ๆ ต่อการโต้แย้งอันเนื่องจากการกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข

 

การประท้วง

          1. ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

          2. ประท้วงได้ภายในเวลาหลังจากเข้าเส้นชัยไม่เกิน 30 นาที

          3. ผู้มีสิทธิ์ประท้วงคือ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น

          4. ผู้ประท้วงต้องวางเงินประกันเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท

 

การติดหมายเลขประจำตัว

          ผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทต้องติดหมายเลขประจำตัวที่บริเวณหน้าอก โดยนำบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับแผ่นหมายเลขประจำตัว  (หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน เป็นสิ่งชี้บอกประเภท รุ่น อายุ ในการแข่งขัน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล ในกรณีแผ่นป้ายหมายเลขชำรุด สูญหาย หรือพับติด อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นผู้เข้าแข่งขันกลุ่มใด)

 

มาตรการควบคุมของ ศบค. สำหรับนักวิ่ง

การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน
               1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องไม่มีอาการป่วยที่เข้าข่ายมีไวรัส COVID - 19
               2. ผู้เข้าร่วมงานไม่ควรมีอายุเกิน 65 ปี
               3. ต้องทำการรับรองตนเอง โดยไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาดก่อนการแข่งขัน 14 วัน หรืออาจใช้ แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แสดงประวัติเส้นทางการเดินทาง
               4. ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าในบริเวณงาน
 

ระหว่าง และหลังการแข่งขัน
               1. ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการ Check In - Out ในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าสถานที่แข่งขันและ หลังออกจากสถานที่แข่งขัน
               2. ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าในบริเวณงาน
               3. สำหรับผู้ร่วมแข่งขันให้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นอุปกรณ์บังคับ โดยขณะทำการวิ่งไม่ควร ใส่หน้ากากผ้า แต่เป็นข้อบังคับให้ใช้ในช่วงก่อน และหลังการแข่งขัน เช่น ในจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม หรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ปิด เช่น ในเต็นท์พยาบาล รถขนส่ง
               4. หากรู้สึกเหนื่อยหอบ ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันโดยเน้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร
               5. ล้างมือด้วยด้วยสบู่ และน้ำสะอาด หรือแอลกอฮอล์ ในโอกาสที่เป็นไปได้
               6. ควรลดการพูดคุยระยะใกล้ชิด แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
               7. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น
               8. ไม่บ้วนน้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะลงพื้น
               9. ทิ้งขยะให้ลงถัง และแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง
               10. ผู้เข้าแข่งขันควรเผื่อเวลาให้มาถึงบริเวณงานไม่นานมาก เช่น ประมาณ 30 นาทีก่อนเวลาปล่อยตัว ที่ได้เลือกในการลงทะเบียนไว้
               11 การอบอุ่นร่างกายควรทำที่ลานจอดรถ หรือตามจุดที่กำหนดไว้ เมื่อใกล้เวลาปล่อยตัวจึงเดินทาง เข้าจุด check In
               12. ควรรักษาระยะห่าง 1 - 2 เมตร จากผู้ร่วมแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ภายในงาน
               13. ไม่ควรวิ่งตามนักกีฬาผู้อื่นในระยะประชิด ควรทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 5 เมตรในขณะแข่งขัน
               14. การวิ่งไปในระนาบเดียวกันจะปลอดภัยกว่าการวิ่งตามด้านหลัง แต่ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
               15. พึงระลึกว่าการช่วยเหลือตนเอง เช่น การนำน้ำ และอาหารมาจากที่พัก จะปลอดภัยกว่าการรับบริการ บนเส้นทางแข่งขัน
               16. จุดบริการบนเส้นทางการแข่งขัน อาจไม่สะดวกเหมือนที่เคยได้รับ เช่น น้ำดื่มอาจจะไม่มีการเปิดผนึก หรือจำนวนจุดบริการอาจมีน้อยลง
               17. บริเวณเส้นทางการแข่งขันที่เป็นทางโค้ง มักจะมีนักวิ่งไปอยู่รวมกันที่โค้งด้านใน ในกรณีนี้ขอให้นักวิ่งทุกคนระมัดระวังเป็นพิเศษ
               18. กรณีมีข้อตกลงให้เลือกการรับบริการ ควรปฏิบัติให้ตรงกับที่ได้เลือกลงทะเบียนไว้ เช่น เวลาการปล่อยตัว การเลือกรับฝากของ การรับน้ำดื่มจากสถานีบริการ
               19. หากการแข่งขันกำหนดให้มีการตอบแบบสอบถามหลังเสร็จงาน ควรให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล กลับมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามอาการป่วย (ที่อาจมี)
               20. กรณีพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อต้องรีบแจ้งกลับมายังฝ่ายจัดการแข่งขันในทันที
 

ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามทุกข้อ ที่กล่าวมาข้างต้นอย่างเคร่งครัด